อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่
รายการ
อาจารย์
หมายเหตุ
1
3110-2001 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
อ. อรรถพล สุขีวุฒิ
 
2

3110-2101 พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรง

อ. อรรถพล สุขีวุฒิ
 
3
2110-2103 การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์
อ. สุพงษ์ ยุวะชาติ
 
4
2110-2104 การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร
อ. สุพงษ์ ยุวะชาติ
 
5
2110-2001 การเขียนแบบภาพสเกตช์
อ. จิรพันธ์ แก้วบัวดี
 
ุ6
2110-2004 การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
อ. จิรพันธ์ แก้วบัวดี
 
7
2110-2004 การเขียนแบบสั่งงานการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
อ. บุญยศ เรื่องวัฒกี
 
8
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
อ. บุญยศ เรื่องวัฒกี
 
9
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
อ. บวรลักษณ์ แก้วแหวน
 
10
2110-2002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ
อ. บวรลักษณ์ แก้วแหวน
 
 

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
กระทรวงศึกษาธิการ

 

สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp mini sign Active and Development