อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล ยินดีต้อนรับ นักเรียน/นักศึกษา ใหม่
ปีการศึกษา 2561 ทุกคน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
รุ่น 37

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
รูป
หมายเหตุ
ปวช. 1 กลุ่ม 1
13
6
19
ดาวน์โหลด
ปวช. 1 กลุ่ม 2
9
9
18
ดาวน์โหลด
ปวช. 2 กลุ่ม 1
7
7
14
ดาวน์โหลด
ปวช. 2 กลุ่ม 2
1
6
7
ดาวน์โหลด
ปวช. 3 กลุ่ม 1
6
9
15
ดาวน์โหลด
ปวช. 3 กลุ่ม 2
8
4
12
ดาวน์โหลด
ปวส. 1 กลุ่ม 1
2
3
5
ดาวน์โหลด
ปวส. 2 กลุ่ม 1
2
2
4
ดาวน์โหลด
รวม
48
46
94
ดูรวมๆ

 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2560
รุ่น 36

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
รูป
หมายเหตุ
ปวช. 1 กลุ่ม 1
9
9
18
เลื่อนชั้น
 
ปวช. 1 กลุ่ม 2
7
8
15
เลื่อนชั้น
ปวช. 2 กลุ่ม 1
6
9
15
เลื่อนชั้น
 
ปวช. 2 กลุ่ม 2
8
5
13
เลื่อนชั้น
ปวช. 3 กลุ่ม 1
6
7
13
เลื่อนชั้น
 
ปวส. 1 กลุ่ม 1
4
3
7
เลื่อนชั้น
 
ปวส. 2 กลุ่ม 1
7
3
10
จบการศึกษา
 
รวม
47
44
91
ดูรวมๆ

 

 
เกี่ยวกับแผนก | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | บทความ | ดาวน์โหลด | บทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ | โครงการ | เอกสารประกอบการเรียนรู้ | แผนการจัดการเรียนรู้ | บันทึกข้อตกลง MOU
แนวทางการศึกษาต่อ | แนวทางการทำงานในสายวิชาชีพ | กิจกรรมสังสรรค์ | ของที่ระลึก
สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp mini sign Active and Development