อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล ยินดีต้อนรับ นักเรียน/นักศึกษา ใหม่
ปีการศึกษา 2563 ทุกคน
Wait
Wait
Wait Under Construction

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รุ่น 39

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
รูป
หมายเหตุ
ปวช. 1 กลุ่ม 1
16
4
15
ดาวน์โหลด
31
ปวช. 1 กลุ่ม 2
14
2
16
ดาวน์โหลด
ปวช. 2 กลุ่ม 1
12
2
14
ดาวน์โหลด
28
ปวช. 2 กลุ่ม 2
10
4
14
ดาวน์โหลด
ปวช. 3 กลุ่ม 1
11
6
17
ดาวน์โหลด
27
ปวช. 3 กลุ่ม 2
5
5
10
ดาวน์โหลด
ปวส. 1 กลุ่ม 1
1
3
4
ดาวน์โหลด
4
ปวส. 2 กลุ่ม 1
10
8
18
ดาวน์โหลด
18
รวม
79
29
108
ดูรวมๆ

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รุ่น 38

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
รูป
หมายเหตุ
ปวช. 1 กลุ่ม 1
16
4
20
 
41
ปวช. 1 กลุ่ม 2
14
7
21
 
ดาวน์โหลด 1 | 2
ปวช. 2 กลุ่ม 1
12
6
18
 
31
ปวช. 2 กลุ่ม 2
7
6
13
 
ปวช. 3 กลุ่ม 1
7
10
17
 
17
ปวส. 1 กลุ่ม 1
12
9
21
ดาวน์โหลด 1 | 2
21
ปวส. 2 กลุ่ม 1
1
2
3
 
3
รวม
69
44
113
ดูรวมๆ


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
รุ่น 37

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
รูป
หมายเหตุ
ปวช. 1 กลุ่ม 1
13
6
19
ดาวน์โหลด
ปวช. 1 กลุ่ม 2
9
9
18
ดาวน์โหลด
ปวช. 2 กลุ่ม 1
7
7
14
ดาวน์โหลด
ปวช. 2 กลุ่ม 2
1
6
7
 
ดาวน์โหลด
ปวช. 3 กลุ่ม 1
6
9
15
ดาวน์โหลด
ปวช. 3 กลุ่ม 2
8
4
12
 
ดาวน์โหลด
ปวส. 1 กลุ่ม 1
2
3
5
ดาวน์โหลด
ปวส. 2 กลุ่ม 1
2
2
4
ดาวน์โหลด
รวม
48
46
94
ดูรวมๆ

 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2560
รุ่น 36

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
สถานะ
รูป
หมายเหตุ
ปวช. 1 กลุ่ม 1
9
9
18
เลื่อนชั้น
 
ปวช. 1 กลุ่ม 2
7
8
15
เลื่อนชั้น
ปวช. 2 กลุ่ม 1
6
9
15
เลื่อนชั้น
 
ปวช. 2 กลุ่ม 2
8
5
13
เลื่อนชั้น
ปวช. 3 กลุ่ม 1
6
7
13
เลื่อนชั้น
 
ปวส. 1 กลุ่ม 1
4
3
7
เลื่อนชั้น
 
ปวส. 2 กลุ่ม 1
7
3
10
จบการศึกษา
 
รวม
47
44
91
ดูรวมๆ

 

 
เกี่ยวกับแผนก | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | บทความ | ดาวน์โหลด | บทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ | โครงการ | เอกสารประกอบการเรียนรู้ | แผนการจัดการเรียนรู้ | บันทึกข้อตกลง MOU
แนวทางการศึกษาต่อ | แนวทางการทำงานในสายวิชาชีพ | กิจกรรมสังสรรค์ | ของที่ระลึก
สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp mini sign Active and Development