อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...

Will You Learning Online Me


บทเรียนออนไลน์

3104-8501 โครงการ (PROJECT)

ที่
หน่วยการเรียน
สถานะ
หมายเหตุ
1
หัวข้อโครงการ
 
2
การเขียนโครงการและความสำคัญของโครงการ    
3
ลักษณะของโครงการที่ดี    
4
ขั้นตอนการเขียนโครงการ    
5
ส่วนประกอบของโครงการ    
6
การจัดทำสิ่งประดิษฐ์    
7
การจัดทำรูปเล่มโครงการ    
8
การนำเสนอโครงการ    

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Content)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
7
 
Wait
6
 
Wait
5

 

Wait
4
ฟอนต์ ภาษาไทย 13 ดาวน์โหลด
Wait
3
การตั้งค่าภาษา บน คีย์บอร์ด
For Win7
2
ขั้นตอนการ เปิด-เครื่อง PC อย่างถูกวิธี
For Win7
1
แปลงไฟล์งาน Word และ Auto CAD เป็น .PDF
เจียบๆ

 

ดาวน์โหลด (Download)

ส่วนประกอบ

ที่
รายการ
PDF
Word
สถานะ
หมายเหตุ
1
ปกหน้า        
2
รองปก        
3
         
4
         
5
         
6
         
7
         
8
         
9
         
10
         
11
         
12
         
13
         
14
         
15
         
16
         
17
         
18
         
19
         
20
         
21
         
22
         

 

 

สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp mini sign Active and Development