อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...

Will You Learning Online Me


บทเรียนออนไลน์

3110-8501 โครงการ (PROJECT)

ที่
หน่วยการเรียน
สถานะ
หมายเหตุ
1
หัวข้อโครงการ
 
2
การเขียนโครงการและความสำคัญของโครงการ    
3
ลักษณะของโครงการที่ดี    
4
ขั้นตอนการเขียนโครงการ    
5
ส่วนประกอบของโครงการ    
6
การจัดทำสิ่งประดิษฐ์    
7
การจัดทำรูปเล่มโครงการ    
8
การนำเสนอโครงการ    

ส่วนประกอบหลังของเล่มโครงการ

 

ที่
รายการ
PDF
Word
สถานะ
หมายเหตุ
1
ปกหน้า
Download
 
2
รองปก    
 
3
ใบรับรองการอนุมัติโครงการ
Download
Download
 
4
เกี่ยวกับโครงการ
Download
Download
 
5
กิตติกรรมประกาศ
Download
Download
 
6
บทคัดย่อ
Download
Download
 
7
คำนำ
Download
 
8
สารบัญ
Download
   
9
บทที่ 1. บทนำ
Download
ตัวอย่าง
10
บทที่ 2. เอกสารโครงการทีเกี่ยวข้อง
Download
ตัวอย่าง
11
บทที่ 3. วิธีการดำเนินงาน
Download
ตัวอย่าง
12
บทที่ 4. ผลการดำเนินงาน
Download
ตัวอย่าง
13
บทที่ 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
Download
ตัวอย่าง
14
บรรณานุกรม
Download
ตัวอย่าง
15
ภาคผนวก
Download
Download
   
16
แบบฟอร์มการใส่รูป
Download
 
17
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
Download
Download
 
18
แบบประเมินผลโครงการ
Download
Download
Wait
 
19
กระดาษ A4 ติดซองใส่ CD โครงการ
   
20
ประวัติย่อผู้จัดทำ (Student Prifile)
Download
 
21
รองปกหลัง        
22
ปกหลัง (สีเดียวกับปกหน้า        

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Content)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
7
 
Wait
6
 
Wait
5

 

Wait
4
ฟอนต์ ภาษาไทย 13 ดาวน์โหลด
Wait
3
การตั้งค่าภาษา บน คีย์บอร์ด
For Win7
2
ขั้นตอนการ เปิด-เครื่อง PC อย่างถูกวิธี
For Win7
1
แปลงไฟล์งาน Word และ Auto CAD เป็น .PDF
เจียบๆ

 

ดาวน์โหลด (Download)

ที่
รายการ
สถานะ
ตัวอย่าง (Word)
1
หัวข้อในการจัดทำโครงการ
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     

 

 

สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp mini sign Active and Development