อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...

 

ประกาศ

Wait
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกาศ รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2562 และ ปวส.1 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

--------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์

ที่
เรื่อง
สถานะ
วันที่
       
29
สัมภาษณ์ศิษย์เก่าช่างเขียนแบบเครื่องกล ณ. บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น
19-AUG-2020
28
ยินดีต้อนรับ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างเขียนแบบทุกคน
JUN-2020
27
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกาศ รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  
DEC-2019
26
ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษา สมัครเข้าร่วม พิชิตทุกภารกิจ [ CALL OF DUTY ] | ประเภททีม 5 คน | ใน CADD E-Sport 4.0 2020 ช่วงกีฬาสี พระวิษณุเกมส์  
NOV-2019
25
กิจกรรมเข้าค่าย/พิธีประจำกองประดับแถบสามสี / 7-9 ตุลาคม 2562  
OCT-2019
24
สัมภาษณ์ คุณแม่ดีเด่น ช่างเขียนแบบเครื่องกล 2562  
AUG-2019
23
กิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(CADD to ICHITAN Rojana Green Factory)
 
JUL-2019
22

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา
อ. บางปะหัน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
*ชอบแบบนี้ ตอนที่ 1 | **ชอบแบบนี้ ตอนที่ 2

 
JUL-2019
21
กิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วท. อย. / ชบ. 2562  
6-JUN-2019
20
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดการปฐมนิเทศ (orientation)
นักเรียน/นักษศึกษา ดังนี้
ระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2562
ระดับชั้น ปวส.1 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
 
26-APR-2019
19
ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
14-JAN-2019


---------------------------------------------------

กิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาต่อยอดเรือเก็บผักตบชวา

กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

ตัวอย่างผลงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางปะหัน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

 


บทเรียนออนไลน์


ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
       
9 30138-1001 งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง
ปวส.
8
20101-2209 ชื่อวิชา งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Mechanical Drafting Job
 
ปวช.
7
3110-2103 โปรแกรม ซี-เอ็น-ซี (Program CNC)
ปวส.
6
3110-8501 โครงการ (Project)  
ปวส.
5
2110-2008 เขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  
ปวช.
4
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.
3
2110-8501 รายวิชาโครงการ
Wait Update
ปวช.
2
2110-2104 การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
New
ปวช.
1
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.

 

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน, นักศึกษา แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

ที่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ปีการศึกษา
หมายเหตุ
4
Wait  
Wait
3
ผลงาน ของนักเรียนระดับ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2560
(mini CNC Router Design and Create project)
2560
2
ผลงาน ของนักเรียน ปวช. 3 แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
สิ่งประดิษฐ์ แขนกล (RobotArm)
2558
1
ผลงานของนักเรียน ปวช.3 เครื่องหยอดทองหยอด
2556
 

 

 

โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียน, นักศึกษา

 


บทความ (Content)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
       
11
   
10
เมื่อจบ ปวช. 3 จะเดินต่อทางใด? [PDF] [PPSX]  
5/12/2018
9
วิธีเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คเพื่อใช้งานออกแบบ,เขียนแบบ และ งานกราฟฟิค ดีไซน์ ในยุค 4.0/2018 (Notebook for Design and Drawing for Your style 2018 year.)
8
เปลี่ยนไอคอน โฟลเดอร์ (Icon Fonder) ให้เป็นแบบฉบับของตนเอง
Change Icon Fonder for Your style... (.JPG to .ICO)
 
09-2018
7
เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
08-2017
6
ใบงานการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2004
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
All of Work SHOP
25-07-2017
5

Electrical Works Story
Coffee SHOP "Deedy" only for education.
รูปด้าน/ภาพประกอบใบงาน [ รูปที่ 1 ] [ รูปที่ 2 ] [ รูปที่ 3 ] [ รูปที่ 4 ] [ รูปที่ 5 ] [ รูปที่ 6 ] [ รูปที่ 7 ] [ รูปที่ 8 ] [ รูปที่ 9 ] [ รูปที่ 10 ]

4
คู่มือการใช้งาน AutoCAD 2011 เบื่องต้น...
For Win7
3
การตั้งค่าภาษา บน คีย์บอร์ด
For Win7
2
ขั้นตอนการ เปิด-เครื่อง PC อย่างถูกวิธี
For Win7
1
แปลงไฟล์งาน Word และ Auto CAD เป็น .PDF
เจียบๆ

 

ดาวน์โหลด (Download)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
7
     
6
     
5
โบรช้วร์ Brochure CAD Size A4 Front Page and Back Page
4
โปสเตอร์ Poster CAD Size A3
3
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน รอปรับปรุง
2
แบบฟอร์ม และ ตัวอย่าง ผลงาน การประกวด ออกแบบ
อักษรประดิษฐ์ CADD Design Contest 2018
รอปรับปรุง
1
แบบฟอร์มการเขียนแบบ แบบมีตาราง ขนาด A3
ดาวน์โหลด

 

สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไกล้เคียง

สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไกล้เคียง
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
มหาวิทยาลัย

โรงเรียนประตูชัย
www.pratoochai.ac.th

โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์
www.ays.ac.th
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
www.ayw.ac.th
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
www.chomsurang.ac.th
โรงเรียน จิระศาสตร์วิทยา
www.jirasart.com
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
www.pccl.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
www.ayuttech.ac.th


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
www.apc.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
www.aru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
www.tru.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
www.kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
www.rmutt.ac.th
มหวิทยาลัยสยาม
www.siam.edu
หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
www.mut.ac.th

 

เกี่ยวกับแผนก | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | บทความ | ดาวน์โหลด | บทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ | โครงการ | เอกสารประกอบการเรียนรู้ | แผนการจัดการเรียนรู้ | บันทึกข้อตกลง MOU
แนวทางการศึกษาต่อ | แนวทางการทำงานในสายวิชาชีพ | กิจกรรมสังสรรค์ | ของที่ระลึก
คณะครู/อาจารย์แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD | http://www.r-idplan.net/home.php

ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
Facebook | Line | Instargram

counter
Powered by tmp mini sign Active and Development