แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนใน ๒ ระดับสาขาวิชาชีพ ได้แก่

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี ภาคปกติ และ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี ภาคปกติ
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ม.6)


หลักสูตรการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล เป็นการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ด้วยการเขียนรูปร่างของวัตถุด้วยเส้นชนิดต่างๆ หลายๆชนิดซึ่งเส้นที่ใช้เขียนนี้จะแสดง
หรือบอกลักษณะการทำงาน การสร้างชิ้นส่วนและขนาดของเครื่องกลให้เข้าใจมากกว่า
การเขียนบรรยายด้วยตัวอักษร ครอบคลุมงานต่างๆ อาทิเช่น

การเขียนแบบแผ่นคลี่ | การเขียนแบบงานเชื่อมและโลหะแผ่น
การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก | การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
การเขียนแบบโครงสร้าง | การเขียนแบบก่อสร้าง
การเขียนแบบจิ๊กและฟิกส์เจอร์ | การเขียนแบบการผลิต
การเขียนแบบนิวแมติกและไฮดรอลิกส์ด้ายคอมพิวเตอร์
การเขียนแบผลิตภัณฑ์ และ อื่นๆ
รวมถึงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน

คณะ ครู/อาจารย์ แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

 

 


เกี่ยวกับแผนก | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | บทความ | ดาวน์โหลด | บทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ | โครงการ | เอกสารประกอบการเรียนรู้ | แผนการจัดการเรียนรู้ | บันทึกข้อตกลง MOU
แนวทางการศึกษาต่อ | แนวทางการทำงานในสายวิชาชีพ | กิจกรรมสังสรรค์ | ของที่ระลึก
คณะครู/อาจารย์แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล


กลับหน้าหลัก